Εξοικονόμηση δαπανών κατά 19,5% από την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ

0
215

Μειώθηκαν σημαντικά τα έξοδα των διαδικασιών σύναψης για διαγωνισμούς άνω των 60.000 ευρώ

Σημαντική εξοικονόμηση της τάξης του 19,5% προκύπτει για τις δαπάνες του δημοσίου από την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 2017 αποτέλεσε ορόσημο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα, καθώς συνέπεσε με την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του ΕΣΗΔΗΣ Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών σύναψης για διαγωνισμούς άνω των 60 000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, προκύπτει εξοικονόμηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό 19,5% έναντι 9,5% για το 2016 και 8,4% για το 2015.

Η χρήση του συστήματος μέχρι τον Απρίλιο παρουσίαζε την εξής εικόνα:

– 17.218 δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής αξίας άνω των 8,9 δισ. ευρώ)
– 51.360 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές
– 15.548 εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς (Μηνιαίος μέσος αριθμός συμμετοχής οικονομικών φορέων (υποβολή προσφοράς): 903 οικονομικές φορείς (+10,3% σε σχέση με 2016)
– 1.283 φορείς του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
– 8.000 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι
– 7.000 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι οικονομικών φορέων.

Διαγωνισμοί στο ΕΣΗΔΗΣ για προμήθειες και υπηρεσίες 2014-2017 (πλήθος και εκτιμώμενη αξία):

– 1.350 δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής αξίας άνω των 1,9 δισ. ευρώ)
– 10.828 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές
– 3.143 χρήστες φορέων του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
– 423 φορείς του Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ
– 2.889 χρήστες οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων)
– 700 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι
– 550 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι οικονομικών φορέων

Όπως σημείωνεται από το υπουργείο, το ΕΣΗΔΗΣ είναι ένα εξ ορισμού δυναμικό σύστημα, το οποίο εξελίσσεται διαρκώς (διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, προσαρμογές, επεκτάσεις) τόσο συναρτήσει των αναγκών, όσο και των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο δεδομένων και ευρύτητα χρήσης (ΟΠΣ) της χώρας και σημαντικό πυλώνα του ψηφιακού χάρτη της χώρας.

«Η ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ώστε να υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών σύναψης για διαγωνισμούς άνω των 60.000 ευρώ, καθώς και η έναρξη λειτουργίας του συστήματος – προϊόν συνεργασίας της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τη γενική γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – αποτέλεσαν την κορύφωση μιας τριετούς προσπάθειας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας στο χώρο των Δημοσίων Συμβάσεων για το σύνολο του Δημοσίου Τομέα καθώς ήρθε να προστεθεί στο υφιστάμενο ΕΣΗΔΗΣ Υπηρεσιών και Προμηθειών. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΣΗΔΗΣ εδραιώνεται πλέον ως ο κεντρικός ηλεκτρονικός κόμβος – σημείο αναφοράς – για τις Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα» όπώς σημείωνεται από το υπουργείο Οικονομίας.

Τα βασικά οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος είναι:

– Εκσυγχρονισμός του χώρου των δημοσίων συμβάσεων προς όφελος της διαφάνειας της εξοικονόμησης πόρων και κυρίως της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Αυτοματοποίηση, επιτάχυνση,

– Απλούστευση, τυποποίηση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, μείωση κόστους συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις.

– Υποστήριξη, εφαρμογή και δυνατότητα χρήσης νέων μοντέλων και πρακτικών όπως συμφωνίες – πλαίσιο, ηλεκτρονικές δημοπρασίες δημοσίων συμβάσεων, ανταγωνιστικός διάλογος, δυναμικά συστήματα αγορών, διαχείριση ηλεκτρονικών καταλόγων προϊόντων.

– Πλήρης διαφάνεια και δημοσιότητα των διαδικασιών, βελτίωση της επικοινωνίας, ίση μεταχείριση των εμπλεκομένων και συγκεκριμένα:

  • Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
  • Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο σε όλους
  • Κάθε πολίτης είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει ποιος αγόρασε, τι, από ποιόν και σε ποιες τιμές.
  • Δικαιώματα άμεσης πρόσβασης των ελεγκτικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και του Συνηγόρου του Πολίτη.
  • Παροχή αξιόπιστων στοιχείων δημοσίων συμβάσεων σε κάθε αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Διαβάστε Περισσότερα