Πόσα μπορείτε να κερδίσετε το 2024 και να πληρώσετε 0% φόρο επί των κεφαλαιακών κερδών

Οι φόροι επί των κεφαλαιακών κερδών είναι ένας τύπος φορολογίας που εφαρμόζεται στα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα, ακίνητα και άλλα αντικείμενα. Οι φόροι αυτοί μπορούν να είναι βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι, ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κατείχε το περιουσιακό στοιχείο ο επενδυτής πριν την πώληση.

Για το έτος 2024, οι φορολογικοί συντελεστές για τα μακροπρόθεσμα κεφαλαιακά κέρδη είναι 0%, 15% ή 20%, ανάλογα με το φορολογήσιμο εισόδημα του επενδυτή. Συγκεκριμένα, για μόνους φορολογούμενους, το φορολογήσιμο εισόδημα που απαιτείται για να πληρώσουν 0% φόρο επί των κεφαλαιακών κερδών είναι από $0 έως $44,625. Για ζευγάρια που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το αντίστοιχο φορολογήσιμο εισόδημα είναι από $0 έως $89,250.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
Τι είναι τα κεφαλαιακά κέρδη;
Τα κεφαλαιακά κέρδη αναφέρονται στο κέρδος που προκύπτει από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως μετοχές, ακίνητα, αυτοκίνητα ή άλλου τύπου επενδύσεις.

Τι είναι ο φόρος επί των κεφαλαιακών κερδών;
Ο φόρος επί των κεφαλαιακών κερδών είναι ένας φόρος που επιβάλλεται στο κέρδος που προκύπτει από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο τρόπος φορολόγησης του κεφαλαιακού κέρδους εξαρτάται από την φορολογική κατάσταση, το φορολογήσιμο εισόδημα και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κατείχε το περιουσιακό στοιχείο ο επενδυτής πριν την πώληση.

Πώς λειτουργεί ο φόρος επί των κεφαλαιακών κερδών;
Οι φόροι επί των κεφαλαιακών κερδών είναι προοδευτικοί, όπως οι φόροι επί του εισοδήματος. Όταν πωλείται μια επένδυση, το κέρδος θεωρείται φορολογήσιμο εισόδημα. Η περίοδος κατοχής – ο χρόνος μεταξύ της αγοράς του περιουσιακού στοιχείου και της πώλησής του – καθορίζει πώς ταξινομείται το κέρδος για φορολογικούς σκοπούς.